قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی لبنان)

 

چکیده کتاب: در تعریف قدرت نرم امده است که اگر قدرت به معنای (توانایی نفوذ در رفتار دیگران برای گرفتن نتیجه مطلوب) تعریف شود قدرت نرم توانایی به دست اوردن خواسته ها و اثرگذاری بر رفتار دیگران (از طریق مجذوب کردن به جای اجبار تهدید و تشویق) (قدرت سخت) است. قدرت نرم بر (جذابیت و کشش) مبتنی است که (از طریق جذابیت های فرهنگی ایده های سیاسی و سیاست ها صورت می گیرد). اساسا ازمایشگاهی که در ان می توان چگونگی غلبه قدرت نرم بر قدرت سخت را به نظاره نشست در صحنه انقلاب ما اتفاق می افتد. در انقلاب ها قدرت نرم انقلابیون بر قدرت سخت رژیم های مستقر غلبه می کند و مستولی می شود. در این اثر تلاش شده است تا ضمن بازخوانی قدرت نرم در چارچوب جمهوری اسلامی نسبت به تحلیل موردی منافع قدرت نرم ایران در عمل نیز اقدام شود. برای این منظور و در گام نخست قدرت نرم ایران در لبنان مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده که چگونه ایران ضمن رعایت کامل اصل عدم مداخله و با استفاده از علقه های فرهنگی ـ هنجاری توانسته است به این هدف دست یابد. کتاب در سه فصل با این عنوان ها تنظیم شده است: چارچوب مفهومی ـ نظری ابعاد قدرت نرم ایران و مطالعه موردی لبنان.

 

نویسنده: مهدی بیکی

با مقدمه: دکتر محمد باقر خرمشاد