تهدیدات اسرائیل علیه خاورمیانه

 

چکیده

خاورمیانه به‌سبب موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، منطقه‌ای مهم است؛ به‌گونه‌ای که همواره توجه دولت‌های جهان و قدرت‌‌های بزرگ را به خود جلب کرده‌است. بسیاری ازتحولات خاورمیانه‌ای، به‌ویژه انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای قرن بیستم آثار ویژه ای در سطوح منطقه ای و بین المللی بر جای گذاشته است. واین منطقه اهمیت فوق‌العادة برای قدرت‌های جهان دارد؛ چنانکه‌‌‌ می‌توان یکی از ثمرات سیاست‌های توسعه‌طلبانة قدرت‌های بزرگ در منطقه را پیدایش رژیم اسرائیل جست‌وجو کرد.امروزه اسرائیل مظهر اراده و خواست سیاست‌های توسعه‌طلبانة قدرت‌های استعماری است و تجزیه و تحلیل دربارة سیاستهای اسرائیل در منطقه، بازتابی از آن ارادة سلطة جهانی است. در واقع اسرائیل به عنوان یکی رژیم جعلی، از طریق برقراری روابط استراتژیک با کشورهای دیگر نظیر آمریکا و رابطه با بعضی کشورهای عرب منطقه، خاورمیانه را در راستای اهداف توسعه‌طلبانة خو‌د در معرض تهدیدات جدی قرار داده است. در این تحقیق به بررسی دیدگاه‌های مختلف در مورد علل و زمینه‌های این تهدید، اشاره شده است و همچنین تهدیدهای اسرائیل در دو سطح تهدیدات سخت و نرم مورد بررسی قرار داده است در واقع اسرائیل از لحاظ نظامی، اقتصادی تهدیدی سخت بر علیه خاورمیانه محسوب می‌شودودر حال حاضر هم بالفعل‌ترین شکل تهدیدات نرم اسرائیل، تهدیدهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است که همواره توأم با جنگ روانی بر ضدکشورهای مستقل منطقه همچون ایران اعمال می شود.

 

واژه­های کلیدی: خاورمیانه، اسرائیل، امنیت ملی ،تهدیدات سخت، تهدیدات نرم

 

نویسنده: مهدی بیکی

چاپ شده توسط انتشارات جامعه المصطفی العالمیه (فصلنامه پژوهش های منطقه ای، شماره سوم، ص 130)